Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.kellyweekers.com en alle diensten die hierop worden aangeboden.

Gegevens Kelly Weekers organisatie (vervolgens KW in tekst genoemd)

K. Weekers

Oosterend 13
1251 HM Laren
KvK-nummer: 55410820

BTW-nummer: 029731379B01

[email protected]

Wij mogen op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. Waneer je van www.kellyweekers.com gebruikt maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 2. Deelname aan coachingsprogramma’s

2.1 KW biedt verschillende coachingsprogramma’s aan namelijk:

  • Succesvol Ondernemen
  • Relax Your Mind Challenge
  • Rust, Balans & Focus

2.2 Je kunt zowel als als particulier als bedrijf deelnemen aan KW coachingsprogramma’s.

2.3 Tijdens coachingsprogramma’s krijg je een werkboek en bijhorende video(s). Daarnaast geeft Kelly Weekers live sessies om vragen te beantwoorden.

2.4 KW kan niet garanderen dat het volgen van KW coachingsprogramma’s ervoor zorgen dat je succesvolle veranderingen ondergaat daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte coaching. Wel zal Kelly Weekers zich, samen met het Kelly Weekers team, inspannen om alle handvatten te bieden om met succes haar programma’s te volgen en af te ronden. KW adviseert alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken om optimaal resultaat te bereiken.

Artikel 3. Betaling coachingsprogramma’s.

3. Betaling

3.1 Betaling is altijd in één keer via https://kellyweekers.com/ waarbij je kan betalen via:

* iDEAL
* PayPal

3.2 KW heeft een ‘30 dagen niet goed geld terug garantie’ daar KW het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn over de coaching. Tot 30 dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. een mail te sturen naar [email protected] met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te willen maken van deze garantieregel. Je dient het ontvangen coachingsmateriaal in te leveren en ook vervallen eventuele licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

3.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan een KW coachingsprogramma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van alle KW programma’s zijn intellectueel eigendomsrechten van Kelly Weekers. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij KW.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je KW een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd KW’s recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al KW’s overige rechten.

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van KW om de materialen ten behoeve van de coachingsprogramma’s levenslang te laten inzien, maar KW kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaats moet vinden door bijv. verandering van url informeert KW klanten altijd drie maanden van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee de deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan [email protected] gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor het risico van de deelnemer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 KW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 KW is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart KW voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 KW is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het coachingsprogramma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het coachingsprogramma van KW zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van KW, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laren, januari 2019